;
Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

Катагории

Лични данни на партньори и кандидати за работа

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни 

на търговски партньори и кандидати за работа (Privacy notice)


Информация относно Администратора на лични данни 

 1. Наименование "Инстра" ООД
 2. ЕИК : 831219562
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1592 , Столична Община, район Искър , ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Д. Списаревски 19, м-н 4
 1. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1592 , Столична Община, район Искър , ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Д. Списаревски 19, м-н 4
 2. Данни за кореспонденция: гр. София, 1592 , Столична Община, район Искър , ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Д. Списаревски 19, м-н 4
 3. Електронна поща /E-mail/ : info@instra-parts.com
 4. Телефон : 029559074
 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1133365Информация относно компетентния надзорен орган 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bgОснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 

Чл. 1. „Инстра“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание: 


  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор (юридическо или физическо лице).
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни. 

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер, данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател) и постоянен адрес, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 

Ч. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в „Инстра“ ООД, включително за следните цели: 

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват. 

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, „Инстра“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Инстра“ ООД? 

Чл. 6. (1) „Инстра“ ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели: 

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор:

За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират,  администратора счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция. 

(2) „Инстра“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личите данни са събрани от „Инстра“ ООД от лицата, за които се отнасят. 

(4) „Инстра“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Чл. 7. (1) „Инстра“ ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цели: 

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.

  Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на лицата, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Администраторът счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от „Инстра“ ООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

(3) „Инстра“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Срок на съхранение на личните Ви данни 

Чл. 8. (1) „Инстра“ ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Инстра“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще. 

(2) „Инстра“ ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Инстра“ ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции. 

(3) „Инстра“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „Инстра“ ООД или друго основание. Предаване на вашите лични данни за обработване 

Чл. 9. (1) „Инстра“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

(2)  „Инстра“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Инстра“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1

(2) „Инстра“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място. 

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието. 

(4) „Инстра“ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси. 

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4. Право на достъп 

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Инстра“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) „Инстра“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Инстра“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълване 

Чл. 12. Вие имате право да поискате от „Инстра“ ООД да: 

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 4;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от „Инстра“ ООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а „Инстра“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Инстра“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Инстра“ ООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността. 

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място. Право на ограничаване 

Чл. 14. Вие имате право да изискате от „Инстра“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Инстра“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Инстра“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Инстра“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.Право на преносимост 

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Инстра“ ООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Инстра“ ООД: 

 • да поискате от „Инстра“ ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Инстра“ ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3. Право на получаване на информация 

Чл. 16. Вие можете да поискате от „Инстра“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Инстра“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 


Право на възражение 

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Инстра“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

Чл. 18. (1) Ако „Инстра“ ООДустанови нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

(2) „Инстра“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни 

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Инстра“ ООД може да предоставя данни Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. 

Чл. 20. „Инстра“ ООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. 

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.„Инстра“ ООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.