;
Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

Катагории

Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Инстра ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- възможност за участие чрез коментари в сайта;

- възможност за покупка на продукти през сайта;
- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
- получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Инстра ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.


II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Инстра ООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.


III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

Всички елементи на съдържанието на уебсайта instra-parts.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, снимки, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Инстра ООД.
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Инстра ООД без изрично предварително писмено разрешение на Инстра ООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта instra-parts.com без изрично предварително писмено разрешение на Инстра ООД.
Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Инстра ООД. 
Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Инстра ООД, е забранено.

 

IV. Конфиденциалност
 

(1) „ Инстра“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

(2) „Инстра“ ООД събира и обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с тяхната регистрация  на сайта, предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: а/ Изрично получено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, като клиент; б/ Изпълнение на задълженията на „Инстра“ ООД по договор с ПОТРЕБИТЕЛ; в/ Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Инстра“ ООД; г/ За целите на легитимния интерес на „Инстра“ ООД.

(3) „Инстра“ ООД е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в „Политика за прозрачност“-Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес „Политика за прозрачност“ с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Инстра ООД на адрес: София 1582, ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Д. Списаревски 19, м-н 4
или e-mail: info@instra-parts.com

 

V. Гаранции и отговорности
Инстра ООД чрез instra-parts.com прави всичко възможно, за да поддържа продуктите, информацията за тях и техните цени точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето. 

Инстра ООД не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите instra-parts.com.

Важат законите на българското право.


VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил.
При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Инстра ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
Инстра ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Инстра ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


VII. Промени
Инстра  ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Инстра ООД си запазва правото да променя цените на продуктите според пазарните условия и промени от страна на доставчиците на фирмата, без предварително уведомяване. Информацията в сайта може да съдържа технически неточности, сгрешени снимки, както и промяна в дизайна на продуктите, като за това Инстра ООД не носи отговорност и Потребителят е наясно с риска!  Инстра ООД се задължава при сигнал от Ваша страна да отстрани всички неточности възможно най-скоро!

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Инстра ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!